POJMOVI

 

 1. Kredit je pravni odnos izmedju povjerioca, koji daje neku stvar na privremeno korišćenje dužniku, i dužnika. U praksi najzastupljeniji oblik su novčani zajmovi preko bankarskog sistema.
 2. Kamatna stopaje cijena (izražena u procentima) koja se plaća za korišćenje sredstava banke.
 3. Nominalna kamatna stopapokazuje koliko se novčanih jedinica procentualno plaća po jedinici kredita. Ona predstavlja redovnu kamatu. Može biti fiksna i promjenljiva.
 4. Efektivna kamatna stopapredstavlja stvarnu cijenu kredita, tj. kada su uključeni svi troškovi
 5. Zatezna kamataje kamata koja se obračunava i naplaćuje u slučaju kad klijent na vrijeme nije izmirio svoje obaveze. Dobija se uvećavanjem redovne kamate za odredjeni procenat u zavisnosti od politike banke.
 6. Interkalarna kamataje kamata koja se obračunava i naplaćuje samo u grejs periodu tj. od momenta prenosa sredstava na račun klijenta do momenta otpočinjanja otplate kredita
 7. Jednokratna naknada je naknada za usluge obrade kredita i obračunava se primjenom ugovorenog procenta naknade na iznos odobrenog kredita
 8. Naknada za prijevremenu otplatu je naknada koja se obračunava i naplaćuje u slučaju kada klijent podnese zahtjev za prijevremenu otplatu svojih ukupnih ili dijela obaveza prema Banci. Naknada se obračunava primjenom ugovorene stope na iznos koji se prijevremeno vraća.
 9. Commitment fee je naknada koja se obračunava na iznos neiskorišćenog dijela odobrenog plasmana i kod kredita koji se povlače u tranšama. Ona se obračunava i za period od dana odobrenja sredstava do prenosa sredstava na račun klijenta
 10. Monitoring fee je naknada koja se obračunava i naplaćuje  po odredjenim odobrenim kreditima (najčešće investicionim) i predstavlja godišnju naknadu za kontrolu odobrenog plasmana.
 11. EURIBOR (evropska medjubankarska stopa) je dnevna kamatna stopa po kojoj 57 prvoklasnih evropskih banaka pozajmljuju jedna drugoj sredstva na medjubankarskom tržištu. Najčešće se koriste tromjesečni i šestomjesečni.
 12. LIBOR(londonska medjubankarska stopa) predstavlja stopu po kojoj veliki broj medjunarodnih banaka jedna drugoj pozajmljuju  novac na londonskom medjubankarskom tržištu.
 13. Period korišćenja kreditasmatra se  razdoblje od dana odobrenja pa do prenosa sredstava na račun klijenta.
 14. Ročnost predstavlja period otplate odobrenog iznosa kredita.
 15. Grace period predstavlja period u kome klijent izvršava obaveze prema Banci samo u dijelu izmirivanja obračunatih kamatnih potraživanja po planu otplate.
 16. Način otplate je model otplate odobrenog kredita i pripadajućih kamata, koji se ugovara prije odobravanja kredita i može biti mjesečni, kvartalni, polugodišnji, godišnji ili nestandarndi.
 17. Kapitalizacija kamatepredstavlja model otplate gdje obračunatu kamatu klijent ne plaća, već ona uvećava stanje kredita.
 18. Sredstva obezbjeđenja su materijalna i nematerijalna sredstva koje klijent predaje Banci kao instrumente obezbjeđenja njenih potraživanja prije odobravanja plasmana.
 19. Hipoteka predstavlja nepokretnost koja sedaje kao garancija za dobijenu novcanu pozajmicu.
 20. Cash collateral predstavlja namjenski oročeni novčani depozit koji služi kao obezbjeđenje po kreditu ili garanciji.
 21. Reprogramiranje kredita je proces uzimanja novog kredita kojim bi se zatvorio već postojeći i koji je po pravilu ili većeg iznosa ili dužeg roka otplate.
 22. Restruktuiranje kreditaje proces uzimanja novog kredita kojim bi se zatvorio jedan ili više postojećih kredita kod kojih klijent nije mogao blagovremeno da izmiruje obaveze.Po pravilu, iznos novog kredita je isti kao ukupno dugovanje po starom kreditu, s tim što je novi kredit prilagodjen mogućnostima klijenta kako bi ga mogao uredno izmirivati.